תקנון ותנאי שירות

v2.2

אקס הוסטינג (XHOSTING) (להלן: "xHosting") מספקת שירותי אינטרנט שונים, כמפורט להן, בין היתר באמצעות, אתר xHosting שכתובתו www.xHosting.co.il (להלן: "האתר").

 1. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של שירותי xHosting שתתבצע באתר ו/או בכל אופן אחר. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או באמצעים אחרים של שירותי xHosting וכן כל שימוש אחר באתר, מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או הגולש ו/או הרוכש ו/או הלקוח (להלן: "הלקוח") לתנאי תקנון זה.
 2. תקנון זה מהווה הסכם בין הלקוח לבין xHosting. הלקוח מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שעשה הלקוח שימוש באתר ו/או בשירותי xHosting (לרבות אם לא קרא את התקנון), הדבר מהווה הסכמה מלאה ומפורשת לכל האמור בו. כמו כן, שירותי רישום שמות מתחם (Domain Registration), כפופים לכללי רישום שמות המתחם של איגוד האינטרנט הישראלי, כפי שאלה מתעדכנים מפעם בפעם(http://www.isoc.org.il/domain_heb/il-domain-rules.html) .
 3. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  השירותים
 5. xHosting מספקת שירותי אינטרנט, אשר כוללים בין היתר שירותי אחסון/אירוח אתרים, שרתים וירטואלים (VPS), אחסון קבצים, רישום שמות מתחם (Domain Registration), פיתוח אתרים ודפי אינטרנט, קידום אתרים ושיווק באינטרנט (להלן ולעיל: "השירותים").
 6. השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים.
 7. xHosting רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן לבטל או להשעות את השירותים הניתנים על ידה ו/או כל חלק מהם, מבלי שהדבר יקים ללקוח עילת תביעה כלשהי או טענה או החזר כספי.
 8. השירותים שמספקת xHosting בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של xHosting, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

  חשבונות ותשלומים
 9. הלקוח מתחייב לשלם את כל התשלומים להם יידרש בגין השירותים אשר יסופקו לו על ידי xHosting במלואם ובמועדם. אי ביצוע תשלום כאמור יקנה לxHosting את הזכות, להשעות ו/או להפסיק את מתן השירותים ללקוח לאלתר, וזאת מלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לxHosting. הלקוח יחויב בגין כל העלויות הישירות אשר ינבעו מביטול ההשעיה כאמור וכן בשעות עבודה שמחירן הוא המחיר בתוקף באותו מועד.
 10. המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי xHosting מתפרסם באתר xHosting ומתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של xHosting. התעריף שיחול על מתן השירות ללקוח יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות. עם חידוש תקופת השירות, יחול התעריף שפרסמה xHosting, שיהיה בתוקף באותו מועד. כל המחירים הינם בשקלים חדשים, אלא אם צוין אחרת.
 11. לקוח רשאי לבטל את השירותים הניתנים לו ע"י xHosting בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב, על ההודעה לכלול שם מלא של הלקוח, השירות אותו מבקש הלקוח לבטל (כגון אחסון אתר), שם משתמש, מספר לקוח, ומספר הזמנה. למען הסר ספק יובהר כי ביטול ההתקשרות על ידי הלקוח כאמור לא יקנה ללקוח זכות להחזר כספי כלשהו, לרבות בגין שירותים אשר שולמו לתקופה קצובה מראש.
 12. הלקוח רשאי לערער בכתב על נכונות חשבון שנשלח אליו, בתוך 30 יום מיום קבלת החשבון בידיו. ערעור על נכונות החשבון אינו מעכב את התשלום. במקרה שהערעור יימצא מוצדק, תשיב xHosting ללקוח את התשלום העודף. הלקוח מסכים כי הרשומות של xHosting בדבר צריכת השירותים על ידיו יהוו ראיה מכרעת לעניין התשלום עבור אותם שירותים.
 13. בקשת החזר כספי (מחלוקת/תביעה) באמצעות הפלטפורמה PayPal, יקנה לxHosting את הזכות, להשעות ו/או להפסיק את מתן השירותים ללקוח לאלתר, וזאת מלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לxHosting. הלקוח יחויב בגין כל העלויות הישירות אשר ינבעו מביטול ההשעיה כאמור וכן בשעות עבודה שמחירן הוא המחיר בתוקף באותו מועד.
 14. xHosting תספק ללקוח מסמך המעיד על ביצוע התשלום והסכום ששולם, כנגד קבלת תשלום בפועל. הלקוח מסכים לקבל את המסמך באמצעות הדואר האלקטרוני. הלקוח רשאי לקבל את המסמך המקורי באמצעות דואר ישראל.

  קניין רוחני
 15. כל זכויות הקניין הרוחני של xHosting, האתר והשירותים הניתנים על ידי xHosting, לרבות כתובות האתר, קוד המקור של האתר, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי מוצרי xHosting, וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה וקניינה הבלעדיים של xHosting ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לחברה רישיון שימוש בהם.
 16. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר, שרתי xHosting ובסיסי הנתונים שלה (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת מוצרים וכיו"ב). יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר שרתי xHosting ובסיסי הנתונים שלה, באופן מסחרי ו/או פרטי.
 17. התכנים והמידע אשר יועלו לשרתי xHosting על ידי הלקוח הינם קניינו הבלעדי של הלקוח אולם, הלקוח נותן לחברה הרשאה לעשות בתכנים אלו כל פעולה הדרושה לשם מתן השירותים, לרבות העתקה לצורך גיבוי, הטמנה (Caching) וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתה של xHosting.

  מידע, אבטחת מידע ופרטיות
 18. כל נתון ו/או מידע של הלקוח המאוחסן על שרתי xHosting הינו באחריותו המלאה של הלקוח . הלקוח אחראי לתקינות ושלמות ואמינות הנתונים שלו, ולגיבוי תקין. xHosting אינה אחראית להמצאות המידע, תקינותו או שלמותו, ואינה אחראית לאובדנו בשום מקרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, xHosting אינה אחראית לאבטחת מידע, להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו בשרתי xHosting על ידי הלקוח או עבורו בין ששירות זה הוזמן מxHosting ובין שלא הוזמן ממנה, וכן לנתונים המועברים במסגרת השירותים, ולכל נזק/אובדן/הוצאה או נזק עקיף, שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח,לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה למידע של הלקוח בשרתי xHosting, ולרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים.
 19. הלקוח יישא בכל נזק/הוצאה/אובדן או נזק עקיף שייגרמו לחברה ו/או ללקוחותיה כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הגנה מתאימים. כמו כן, xHosting שומרת לעצמה את הזכות המלאה למחוק או להסיר כל מידע לאחר סיום ההתקשרות עם הלקוח מבלי שהדבר יקים ללקוח עילת תביעה כלשהי או טענה או החזר כספי.
 20. כל המידע והתכנים אשר יועלו על ידי הלקוח לשרתי xHosting לא יגולה לאף צד שלישי כל שהוא למעט:
  א. על פי בקשתו של הלקוח;
  ב. לצורך מתן השירותים אשר הוזמנו על ידי הלקוח
  ג. לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.
 21. הלקוח אחראי באופן בלעדי לשמירה גיבוי והגנה על כל הקבצים וכל חומר אחר, לרבות מסדי נתונים ודואר אלקטרוני.
 22. ידוע ללקוח כי אין מערכת מחשב/אינטרנטית היכולה להיחשב כבטוחה מפני פריצה.
 23. ידוע ללקוח כי ממסרים דואר אלקטרוני יכולים לעבור דרך מערכות מחשב רבות ואינם יכול להיחשב לאמצעי תקשורת בטוח אלא אם הוצפן וגם אם הוצפן יחשב הדבר בטוח ככל שהצופן בטוח מפני פענוח.
 24. xHosting תספק ללקוחותיה בשירותים השונים אבטחה נגד מתקפת DDOS בסיסית בלבד, הכוללת אבטחה מטעם חוות השרתים, וחומת אש פנימית. הגנות נגד מתקפות DDOS מתקדמות יהיו כרוכים בתוספת תשלום. למען הסר הספק, במקרה בו הלקוח יסרב לרכוש או לא יודיע על מתקפות DDOS המכוונות אל השירות שלו, xHosting תהיה זכאית להפסיק את השירות לאלתר וזאת מבלי להקים ללקוח עילה להחזר כספי.

  שימוש יתר במשאבים
 25. xHosting שומרת לעצמה את הזכות להקצות ללקוח במקרים מסוימים, כמות מוגדרת מראש של משאבים דוגמת – רוחב פס, CPU, נפח אחסון וכד'. ובכל בהתאם למסמכי ההתקשרות.
 26. הלקוח מתחייב לפקח על חריגה/שימוש יתר במשאבים. xHosting שומרת לעצמה את הזכות לחסום באופן מיידי את חשבון/שירות הלקוח לאלתר מבלי לתת התרעה מראש ללקוח. אחריות הלקוח לוודא כי אינו חורג מהמשאבים שהוקצו לו באמצעות כלי השירות (כגון ממשק ניהול האחסון) או פנייה אל שירות הלקוחות. מבלי שהדבר יקים ללקוח עילת תביעה כלשהי או טענה או החזר כספי. הלקוח יישא בכל נזק/הוצאה/אובדן או נזק עקיף שייגרמו מחסימת חשבון/שירות הלקוח בעקבות חריגה/שימוש יתר במשאבים.
 27. במידה וחריגת הלקוח תפגע ביכולתה של xHosting לספק שירות ללקוחותיה יחויב הלקוח בתשלום נוסף בסכום שxHosting תראה לנכון ובהתאם לנזק המשוער שנגרם לחברה. זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לחברה, לרבות השעיית ו/או ביטול השירות.
 28. xHosting מאפשרת בחבילות השונות תעבורה ללא הגבלה בשימוש סביר. שימוש אינו סביר בחבילות ללא הגבלת תעבורה - אחסון קבצים מסוג iso ועותקי cd אחרים, קבצי גיבוי מכווצים כגון zip, rar בגודל של מעל ל-200mb לסך כל הקבצים מסוג זה, קבצי וידאו מכל סוג הגדולים מ-10mb לקובץ ו-200mb לסך כל הקבצים מסוג זה, קבצי תמונות (Images) מכל סוג הגדולים מ-10mb.

  בחשבון אחסון מסוג שיתופי או ריסלר
 29. חשבון אחסון אחד יוגבל ל-30 EP/Concurrent Connections, ל-100 Processes (להלן: "המכסה"). ככל שיחרוג המשתמש מהמכסה, תוצג באתר ההודעה Resource limit reached.
 30. חשבון אחסון אחד יוגבל לכמות זיכרון RAM בסך 1GB (להלן: "מכסת הזיכרון"). ככל שיחרוג המשתמש ממכסת הזיכרון, תוצג באתר הודעת שגיאה מסוג PHP.
 31. חשבון אחסון אחד יוגבל לכמות CPU בסך 200% / עד 2 ליבות מעבד (להלן: "מכסת מעבד"). ככל שיחרוג המשתמש ממכסת המעבד, תוצג באתר הודעת שגיאה מסוג Internal Server Error.
 32. חשבון אחסון אחד יוגבל לכמות CPU בסך 100% / עד ליבת מעבד אחד (להלן: "מכסת מעבד מסד נתונים") בשימוש מסד נתונים / MySQL / MariaDB / בכל סוגי המסדים.

  שימוש חוקי והולם בשירותים
 33. הלקוח מתחייב להשתמש בשירותים הניתנים לו באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות תקנון זה, הזמנת השירות וכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי xHosting לצורך אף אחד מאלה:
  א. שימוש לרעה במשאבי xHosting ושרתיה וכן בזכויות אשר ניתנו ללקוח במסגרת מתן השירותים;
  ב. פרסום חומר פורנוגראפי ללא אזהרת הגולש/המשתמש או שאינו עומד בחוקי מדינת ישראל, זנות, הימורים אסורים, שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישור לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו;
  ג. התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי, לרבות PHISHING, HACKING, CRACKING, SNIFING, שחזרו סיסמאות או כל שיטה אחרת;
  ד. ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות ו/או ניסיון גישה למידע פרטי של לקוח אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו לקוח או כל ניסיון לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו;
  ה. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע;
  ו. פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;
  ז. שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה", או כל אמצעי אחר כיוצא באלה, לרבות בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה -1995 וכן גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים;
  ח. הפצה אסורה של דואר אלקטרוני (דואר זבל/ ספאם) ו/או משלוח כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש ו/או האינדקס;
  ט. יבוא או יצוא אסורים;
  י. פעולה המפרה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.
  יא. התחזות למשתמש אחר ו/או זיוף ו/או חיקוי באופן כלשהו של משתמש אחר בקבוצות דיון או ב – IRC (אין בכך למנוע שימוש בשמות כינוי ב IRC או שימוש בשירותי דואר באופן אנונימי).
  יב. ניסיון ו/או חדירה לפרטיות בניסיון לקבל גישה למידע הפרטי של משתמש אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו משתמש.
  יג. xHosting אינה מרשה הפעלה של IRC או IRC bots בשרתיה.
  יד. כל ניסיון לעשות שימוש בשרותי xHosting המיועד לחסום מערכת אחרת.

  בכפוף לכל דין, הלקוח מתחייב לפקח על התכנים המועלים על שרתי הלקוח במסגרת השירותים הניתנים לו, על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי xHosting אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה הלקוח.
 34. במקרה של חשש להפרת הוראות אלה על ידי הלקוח תהיה רשאית xHosting להשהות ו/או לבטל את השירותים ללקוח לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לה בהתאם לכל דין ו/או הסכם.

  הסכם תנאי שירות (SLA)
 35. מתן מענה באימייל בימי עבודה א'-ה' בשעות 10:00 עד 18:00 (למעט ימי חג ומועד בישראל) אימייל sales@xHosting.co.il.
 36. מתן מענה ותמיכה שוטפת (כולל חירום) בכל סוגי השירותים באמצעות מוקד התמיכה המקבל פניות 24 שעות ביממה ובכל ימות השבוע.
 37. תגובה ומענה ללקוח עד 2 ימי עסקים מרגע פתיחת הקריאה במוקד, פתיחת קריאה למוקד באמצעות האימייל support@xHosting.co.il
 38. ל-xHosting האפשרות לבצע עבודות תחזוקה ושדרוג מעת לעת בתשתיות השונות שלה, נעשה מאמץ רב שלא להפריע לשירותים השוטפים שמקבלים הלקוחות ועם זאת לתת התראה מוקדמת ללקוח לגבי כל עבודה או תחזוקה שעלולה לגרום להפרעה לשירות בו עושה שימוש הלקוח.

  חשבון לקוח
 39. הלקוח אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר יעשה בחשבונו וחיסיון סיסמתו לרבות בחירתה של הסיסמה, ווידוי כי רישומה נעשה באופן הנכון.
 40. ידוע ומוסכם על ידי הלקוח כי xHosting תשעה או תשנה או תבטל גישה לחשבוני בתוך 24 שעות מעת קבלת הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני, על כך שסיסמתי אבדה, נגנבה או נחשפה באופן כלשהו.
 41. הלקוח פוטר בזה את xHosting מכל אחריות לשימוש או חיובים אשר נעשו בחשבוני בטרם הודע לה הדבר ועבור הזמן אשר יידרש לה על מנת לבצע השינויים הנדרשים בחשבוני כאמור.
 42. השימוש בחשבון האינטרנט/הלקוח מוגבל באופן מפורש לפרט או לעסק הרשומים כבעלי החשבון, ולתלויים בבעל החשבון המתגוררים באותה כתובת.
 43. הלקוח מתחייב שלא להשתמש ולא לאפשר שימוש ביותר מחיבור אחד לחשבון אחד בכל זמן נתון.
 44. אחריות ושיפוי
 45. xHosting עושה כל מאמץ לספק ללקוח שירות באיכות הגבוהה ביותר. עם זאת השירותים שמספקת xHosting בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של xHosting, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.
 46. בהתאם לאמור השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים. קרי, על xHosting לא חלה אחראיות מכל סוג שהוא על טיב השירותים נושא תקנון זה או איכותם.
 47. בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי xHosting לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אובדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו, או שיבוש במידע הגבלת אחריות זו תכול גם בנוגע לכל נזק שיגרם ללקוח או צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח או מי מטעמו.
 48. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהוא, אחריותה של xHosting ו/או כל מי מטעמה, לכל הקשור למתן השירותים הניתנים על ידה, מוגבלת לעלות השירות אשר נרכש על ידי הלקוח.
 49. הלקוח מתחייב לשפות את xHosting על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הלקוח בקשר לשירותים הניתנים לו על יד xHosting, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות הלקוח על פי תקנון זה או הפרת הוראות כל דין, ולרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני.
 50. xHosting אינה אחראית באופן כלשהו לקבצי הלקוח האישיים המאוחסנים על שרתיה (SERVER) לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור כל שינוי בהם , מחיקה, חשיפה וכד'. הלקוח אחראי בלעדית לגיבוי ומעקב אחר החומר המאוחסן.

  ביטול ההתקשרות
 51. xHosting תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות בין הצדדים, ללא צורך לנמק, על ידי מתן הודעה בכתב בת 14 ימים.
 52. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהיה רשאית xHosting לבטל את ההתקשרות בין הצדדים לאלתר וללא צורך במתן הודעה בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  א. הלקוח לא שילם לחברה תשלום שהוא חב בו בעד השירותים שהוא מקבל מxHosting ולאחר שקיבל הודעה על כך;
  ב. הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים;
  ג. הלקוח הפר תנאי מהותי בתקנון זה או במסמכי ההתקשרות האחרים; xHosting סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נעשה שימוש לרעה בשירות הניתן ללקוח, באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או לחברה ו/או ללקוחותיה; הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית, או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויותיו בחברה; קיימת מגבלה חוקית על המשך מתן השירות.

  כללי
 53. ידוע ללקוח כי כתובת ה-IP אשר תסופק לו על ידי xHosting, הינה בבעלותה הבלעדית של xHosting והיא מושאלת לשימוש כל עוד ההסכם הינו תקף. משבוטל הסכם זה על ידי xHosting בשל סיבה כלשהי, הלקוח לא אעשה שימוש בכתובת זו (IP), וידוע ללקוח והוא מסכים כי כל שימוש או ניסיון לשימוש כזה הינו שלא כדין ועלול לגרום נזק לחברה, נזק אשר בגינו תהיה זכאית xHosting לפיצוי בגודל כפי שהיא תראה לנכון.
 54. זכות השימוש בשרותי האינטרנט אותם מספקת xHosting אינם ניתנים להעברה.
 55. xHosting רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי תקנון זה לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט. הלקוח אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי תקנון זה אלא בהסכמת xHosting בכתב ומראש.
 56. אם הוראה כלשהי בתקנון זה תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות התקנון ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.
 57. הימנעות xHosting מלאכוף את חובות הלקוח לפי התקנון ו/או מסמכי התקשרות האחרים, כולן או מקצתן, לא תיחשב כויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מxHosting לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.
 58. לחברה תהיה זכות לקזז ו/או לעכב כל סכום, אשר תקבל מהלקוח בקשר עם תקנון זה או כל הסכם אחר, לרבות בגין ציודים ותוכנות אשר סופקו ללקוח. ללקוח לא תהיה זכות לקזז ו/או לעכב סכום כלשהו שאמור להיות משולם לחברה בגין שירותים ו/או ציוד.
 59. כל הודעה, אשר תשלח xHosting ללקוח לפי הכתובת שמסר לה תחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה – בעת קבלת אישור מסירתה או העברתה הלקוח מתחייב להודיע לחברה בכתב, בדואר, בדואר אלקטרוני בתוך 14 יום על כל שינוי בכתובתו או בפרטים אחרים שמסר לחברה.
 60. מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לתקנון זה וכל הנובע ממנו נתונה לבית המשפט השלום בחיפה בלבד.
 61. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 62. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י xHosting על פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם רשאית לשנות xHosting לשיקול דעתה הבלעדי כל תנאי מתנאי התקנון ו/או את מחירי המוצרים ו/או מגוון המוצרים ו/או כל הקשור במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים, והכל בפרסום תקנון מעודכן בהתאם, ונוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
 63. הטבת "סיוע בהעברת האתר בחינם" - תקף לחבילות שירות: אחסון אתר, אחסון ריסלר בלבד. הטבת הסיוע בהעברת אתר תקפה לאתר אחד בלבד. אנו לא נושאים באחריות כתוצאה מהסיוע וזו באחריות הלקוח/המבקש בלבד.
 64. ההטבה תינתן ע"י xHosting על פי שיקול דעתה הבלעדי. הסיוע יתבצע בשעות העבודה בלבד. הסיוע לא יארך יותר מ-2 ימי עסקים.
 65. במקרה בו הסיוע יתארך יותר מ-2 ימי עסקים, הלקוח יעודכן וישלח לו הצעת מחיר להמשך הסיוע.
 66. מחירי וחבילות שרתים וירטואלים המוצגים באתר מבוססים על שרתים לא מנוהלים (אלא אם צויין אחרת). המחיר המוצג באתר כולל שירותי אצבע (הפעלה/הפעלה מחדש/כיבוי) באמצעות ממשק ניהול השרת באתר ותמיכת חומרה בלבד. שירותי ניהול על ידינו ושירותים נוספים, כרוכים בתשלום נוסף.


על ידי הזמנת שירות או גלישה באתר או כל מתן שירות כלשהו מצד xHosting או עובדי xHosting, אתה מצהיר כי הסכמת וקראת את כל סעיפי הסכם זה.